Du er her: Forsiden / Vedtekter

VEDTEKTER FOR FOLLO HISTORIELAG

Forhistorien

Follo Historie- og Museumslag ble stiftet 12.desember 1948, med representanter fra de daværende 
9 Follokommunene; Drøbak, Frogn, Kråkstad, Nesodden, Oppegård, Ski, Son, Vestby og Ås. Lagets lover ble vedtatt samme dato (Follominne1978). Lagets formål (forkortet):

 1. Samle og ta vare på kunnskap om liv og skikker i Follo gjennom tidene
 2. Starte og drive et museum
 3. Spre opplysning

Tomt til Follo Museum ble ervervet fra Forsvarsdepartementet november 1957, 52035 m2 av den gamle Seiersten prestegård kalt Hestehagen (kjøpesum 0,50 kr. pr. m2)

Follo Museum ble åpnet for publikum 7.juni 1968. Museet ble halvoffentlig med driftstilskudd fra Akershus fylke i 1978. Follo Museum fikk ansvar for kystkulturen i Akershus i 1993.

På årsmøtet 25.april 1996 ble det av hensyn til museets drift vedtatt å skille Follo Museum fra Follo Historie- og Museumslag. Nye vedtekter ble på samme møte vedtatt for Follo historielag og for Stiftelsen Follo Museum.

Follo Historielags vedtekter ble endret på ekstraordinært årsmøte 21.oktober 1997, korrigert på årsmøter 31.03.1998, 25.03.2003 og 23.03 2010 og lyder som følger:

§ 1 Formål

Follo Historielag er et samarbeidsorgan for historielagene i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Laget skal ha et nært samarbeid med Stiftelsen Follo Museum og Follo Museums Venner.

Laget skal være medlem av Landslaget for lokalhistorie.

§ 2 Virksomhet

Laget skal særlig arbeide for:

 1. Utveksling av informasjon lokallagene imellom
 2. Å skaffe midler fra næringslivet, fylkeskommunen samt Follorådet til felles tiltak og til støtte for lokallagene
 3. Utgivelse av årboken Follominne og andre lokalhistoriske publikasjoner
 4. Registrering og bevaring av kulturminner
 5. Ivareta sine interesser som medeier i Stiftelsen Follo Museum

Arbeidet skal være målrettet og gjennomføres etter egen strategiplan.

§ 3 Medlemskap, kontingent

Medlemmer i lokale historielag er automatisk medlemmer i Follo Historielag.

Organisasjoner, institusjoner og firmaer kan tas opp som årbokmedlemmer til medlemspris med tillegg av en sum til dekning av porto og merkantile tjenester. Det samme kan enkeltpersoner som bor utenfor Folloregionen.

Livsvarige medlemmer innmeldt før 01.01 97 er ført opp direkte i eget register.

§ 4 Årsmøtet

Laget holder årsmøte innen utgangen av mars måned. Lokallagene v/styret, de valgte delegatene fra lokallagene og livsvarige medlemmer underrettes om møtet senest 6 uker før møtet holdes. Saksdokumenter sendes ut senest 14 dager før årsmøtet til delegatene og lokallagene v/styret.
Det føres protokoll fra møtet.

Årsmøtet består av:

 • Styret
 • Delegater fra lokallagene, valgt av disse med 1 representant for hver påbegynt 100 medlem.
  2016: Endring av 75 til 100)
 • Delegat fra livsvarige medlemmer, valgt med loddtrekning blant disse, med 1 delegat pr. påbegynt medlem. Styret foretar loddtrekning.

På årsmøtet behandles:

 1. Konstituering
  • Registrering av stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkallelsen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to delegater til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning
 5. Revidert regnskap for det forløpne år både for Follo historielag og Follominne
 6. Kontingenter for det påfølgende år
 7. Medlemsprisen for det påfølgende års Follominne
 8. Strategi og handlingsplaner
 9. Budsjetter for Follo historielag og Follominne
 10. Innkomne forslag
 11. Valg av styre
 12. Valg av revisor(-er)
 13. Valg av valgkomite etter forslag fra styret

Møtets beslutninger vedtas med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtektene.

I tilfelle stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis styret finner det nødvendig eller minst 3 lokallag forlanger det.

§ 5 Styret

Laget ledes av et styre på 6 (7) medlemmer med personlige varamedlemmer. Årsmøtet velger leder. For- øvrig konstituerer styret seg selv. Styremedlemmer og varamedlemmer bør representere alle lokallagene. Leder velges primært blant de 6 valgte medlemmene, men kan subsidiært, som det 7.medlem, velges på fritt grunnlag. Vedkommende må ha bopel i Folloregionen. Styrets leder velges for ett år om gangen. Styremedlemmer for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede og minst 3 medlemmer stemmer for forslagene. Styret skal føre møteprotokoll og ha minst ett møte i kvartalet.

Styret velger representanter til følgende tillitsverv:

 • 6 delegater med personlige varamenn til representantskapet i Stiftelsen Follo Museum etter innstilling fra lokallagene
 • Representanter til årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie

Styret foreslår overfor representantskapet i Stiftelsen Follo Museum:

 • 2 medlemmer med personlige varamenn til styret i Stiftelsen Follo Museum etter innstilling fra lokallagene

§ 6 Forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer gjøres kjent samtidig med innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 7 Utmelding av et lokallag

Ønsker et lokallag å melde seg ut av Follo Historielag, må dette skje skriftlig med minst 6 måneders varsel til utgangen av kalenderåret.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av Follo Historielag kan bare besluttes ved vedtak i to påfølende ordinære årsmøter og med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, begge ganger.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21.10.1997.

Korrigert på årsmøter 31.03.1998, 25.03.2003 og 23.03.2010.

 

Publisert 04.08.2008
 

Du er her: Forsiden / Vedtekter

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden