Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2012

HANDLINGSPROGRAM 2012 - FOLLO HISTORIELAG

MÅL

Follo historielag skal arbeide for og ta vare på kunnskap om liv og skikker gjennom tidene i Follo. Som samarbeidsorgan for historielagene ønsker Follo Historielag at de enkelte historielagene arbeider med noen av de samme prosjektene i samme tidsperiode for å utnytte hverandres kunnskaper og ressurser på en god måte.

TILTAK

Følgende prosjekter prioriteres for 2012:

  • Follominne 2012
  • Legge plan for 1814 – markering i 2014 (samarbeid med alle Follokommunene?)
  • Søke drifts- og aktivitetsstøtte 2012
  • Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
  • Kartlegge status for fotoregistrering/digitalisering i lokallagene
  • Avslutte Widerøeprosjektet
  • Bedre/oppfriske kontakten mot Fortidsminneforeningen
  • Kontaktmøte med alle ansvarlige for lokalhistoriske arkiv i Follo
  • Vedlikeholde og drifte hjemmesiden

STRATEGI OG TIDSRAMME

Follominne
Det søkes i samarbeid med redaktøren å få frem årboken i løpet av oktober/november 2012.
Arbeid med en bedre markedsføring av årboken videreføres i styret overfor de naturlige samarbeidspartnerne; bokhandler og bibliotek. Det bør etableres kontakt med bokhandler på Nesoddden og i Ski allerede i forkant av ny årbok.

Aktivitetsstøtte 2012
Laget har fått støtte fra Akershus fylkeskommune (kultur akershus) til videreføring av viktige egne prosjekter og prosjekter i regi av lokallagene
Fotoregisteringsprosjektet – lagene kan søke samarbeid om digitalisering med Akershusmuseet
Rydding og merking av gamle stier og veier

Widerøeprosjektet
Follo historielag vil være pådriver overfor de lokale lagene for å sluttføre identifisering av flybildesamlingen fra Widerøe i løpet av 2012. Samlingen er overtatt av Akershusmuseet og lagt ut på www.primusweb.no. Det er et samlet antall av 1977 bilder med svært ulik fordeling mellom kommunene fra 39 bilder fra Frogn til 813 fra Vestby. Kultur.akershus har stilt til rådighet en ramme på kr. 25.000 til godtgjørelse for arbeidet.

Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene.
Videreføre felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo Museum
Videreføre opplegget med 2 formannsmøter i året.

Kontaktutvalget
Styret må initiere et årlig møte i kontaktutvalget mellom historielagenes kontaktpersoner og Fortidsminneforeningen. Holde oppe kontakten mot Fortidsminneforeningen og delta i jury for kulturvernprisen.

 

Publisert 03.11.2013
 

Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2012

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden