Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011 - FOLLO HISTORIELAG

MÅL

Follo historielag skal arbeide for og ta vare på kunnskap om liv og skikker gjennom tidene i Follo. Som samarbeidsorgan for historielagene ønsker Follo Historielag at de enkelte historielagene arbeider med noen av de samme prosjektene i samme tidsperiode for å utnytte hverandres kunnskaper og ressurser på en god måte.

TILTAK

Følgende prosjekter prioriteres for 2011:

  • Follominne 2011
  • Aktivitetsstøtte 2011
  • Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
  • Være pådriver og koordinator i Widerøeprosjektet
  • Holde kontakten mot Fortidsminneforeningen
  • Vedlikeholde og drifte hjemmeside
  • Støtte aktiviteter i Polaråret spesielt rettet mot Roald Amundsens minne
  • Miniseminar om nettstedet Mittkulturminne.no
  • Labomassene – ekskursjon i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Follo museum

STRATEGI OG TIDSRAMME

Follominne

Det søkes i samarbeid med redaktøren å få frem årboken i løpet av oktober/november 2011.

Arbeid med en bedre markedsføring av årboken, videreføres i styret overfor de naturlige samarbeidspartnerne; bokhandler og bibliotek.

Aktivitetsstøtte 2011

Laget har fått støtte fra Akershus fylkeskommune (kultur akershus) til videreføring av viktige egne prosjekter og prosjekter i regi av lokallagene

Fotoregisteringsprosjektet – lagene kan søke samarbeid om digitalisering med Akershusmuseet

Rydding og merking av gamle stier og veier

Widerøeprosjektet

Follo historielag vil være pådriver overfor de lokale lagene for å sluttføre identifisering av flybildesamlingen fra Widerøe i løpet av 2011. Samlingen er overtatt av Akershusmuseet og lagt ut på www.primusweb.no. Det er et samlet antall av 1977 bilder med svært ulik fordeling mellom kommunene fra 39 bilder fra Frogn til 813 fra Vestby. Kultur.akershus har stilt til rådighet en ramme på kr. 25.000 til godtgjørelse for arbeidet.

Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum

Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene.

Videreføre felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo Museum
Videreføre opplegget med 2 formannsmøter i året.

Kontaktutvalget

Styret må initiere et årlig møte i kontaktutvalget mellom historielagenes kontaktpersoner og Fortidsminneforeningen. Holde oppe kontakten mot Fortidsminneforeningen og delta i jury for kulturvernprisen.

 

Publisert 26.11.2012
 

Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2011

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden