Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010 - FOLLO HISTORIELAG

MÅL
Follo historielag skal arbeide for og ta vare på kunnskap om liv og skikker gjennom tidene i Follo. Som samarbeidsorgan for historielagene ønsker Follo Historielag at de enkelte historielagene arbeider med noen av de samme prosjektene i samme tidsperiode for å utnytte hverandres kunnskaper og ressurser på en god måte.

TILTAK
Følgende prosjekter prioriteres for 2010:
Follominne 2010
Aktivitetsstøtte 2010
Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Være pådriver og koordinator i Widerøeprosjektet
Holde kontakten mot Fortidsminneforeningen
Vedlikeholde og drifte hjemmeside

STRATEGI OG TIDSRAMME
Follominne
Det søkes i samarbeid med redaktøren å få frem årboken i løpet av oktober/november 2010.
Arbeid med en bedre markedsføring av årboken, videreføres i styret overfor de naturlige samarbeidspartnerne; bokhandler og bibliotek.

Aktivitetsstøtte 2010
Laget vil søke Akershus fylkeskommune (kultur akershus) om aktivitetsstøtte til videreføring av viktige prosjekter.
Fotoregisteringsprosjektet – lagene kan søke samarbeid omdigitaliserng med Akershusmuseet
Rydding og merking av gamle stier og veier
Registrering av kulturminner i skog – kursopplegg i samarbeid med fylkesarkeolog

Widerøeprosjektet
Follo historielag vil være pådriver overfor de lokale lagene for å gjennomføre identifisering av flybildesamlingen fra Widerøe i løpet av 2010. Samlingen er overtatt av Akershusmuseet og lagt ut på www.primusweb.no. Det er et samlet antall av 1977 bilder med svært ulik fordeling mellom kommunene fra 39 bilder fra Frogn til 813 fra Vestby. Kultur.akershus har stilt til rådighet en ramme på kr. 25.000 til godtgjørelse for arbeidet.

Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene.
Videreføre felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo Museum
Videreføre opplegget med 2 formannsmøter i året.

Kontaktutvalget
Initiere et årlig møte i kontaktutvalget mellom historielagenes kontaktpersoner og Fortidsminneforeningen. Holde oppe kontakten mot Fortidsminneforeningen og delta i jury for kulturvernprisen.

 

Publisert 26.11.2012
 

Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2010

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden