Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram

HANDLINGSPROGRAM 2014 - FOLLO HISTORIELAG

MÅL

Follo historielag skal arbeide for og ta vare på kunnskap om liv og skikker gjennom tidene i Follo. Som samarbeidsorgan for historielagene ønsker Follo Historielag at de enkelte historielagene arbeider med noen av de samme prosjektene i samme tidsperiode for å utnytte hverandres kunnskaper og ressurser på en god måte.

TILTAK

Følgende prosjekter prioriteres for 2014:
Follominne 2014
Gjøre artikler fra Follominne søkbare på nett
Markere 2014 gjennom støtte til Falsenspelet i Ås
Søke drifts- og aktivitetsstøtte 2014
Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Videreføre samarbeid med Fortidsminneforeningen gjennom årlig møte/befaring
Kontaktmøte med alle ansvarlige for lokalhistoriske arkiv i Follo
Vedlikeholde og drifte hjemmesiden
Utarbeide retningslinjer for fordeling av prosjektstøtte
Samarbeide med Akershus kulturvernråd om Årbok for Akershus
Fullføre Widerøeprosjektet

STRATEGI OG TIDSRAMME

Follominne
Det søkes i samarbeid med redaktøren å få frem årboken i løpet av oktober/november 2014.
Arbeid med en bedre markedsføring av årboken videreføres i styret overfor de naturlige samarbeidspartnerne; bokhandler og bibliotek. Det bør etableres kontakt med bokhandlene allerede i forkant av ny årbok.

Aktivitetsstøtte 2014
Laget har fått støtte fra Akershus fylkeskommune (kultur akershus) til videreføring av viktige egne prosjekter og prosjekter i regi av lokallagene
Fotoregisteringsprosjektet – lagene kan søke samarbeid om digitalisering med Akershusmuseet
Rydding og merking av gamle stier og veier

Widerøeprosjektet
Follo historielag vil være pådriver for å sluttføre identifisering av flybildesamlingen fra Widerøe i løpet av 2014. Det gjenstår å fullføre identifisering i Vestby.
Samlingen er overtatt av Akershusmuseet og lagt ut på www.primusweb.no. Det er et samlet antall av 1977 bilder med svært ulik fordeling mellom kommunene fra 39 bilder fra Frogn til 813 fra Vestby. Kultur.akershus har stilt til rådighet en ramme på kr. 25.000 til godtgjørelse for arbeidet.

Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene.
Videreføre felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo Museum
Videreføre opplegget med 2 formannsmøter i året.

Kontaktutvalget
Styret må initiere et årlig møte i kontaktutvalget mellom historielagenes kontaktpersoner og Fortidsminneforeningen.

 

Publisert 09.10.2010
 

Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden