Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning - 2014

Årsberetning 2014 - Follo Historielag

Årsmøtet 2014 ble avholdt på Follo Museum torsdag 27.mars 2014. Det møtte 20 av 27 stemmeberettigede. I tillegg møtte formann i valgkomiteen Tore Vik og regnskapsfører Hege Jensen som observatører.

1.TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2014

Valgt på årsmøte i 2013:
Fra Ski historielag Elin Aas med vara Sidsel Kandahl
Fra Vestby historielag Guri Vallevik Håbjørg med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag Anne Birgit Bævre med vara Marit E. Huse

Leder Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)

Valgt på årsmøte 2014:
Fra Frogn historielag Bjørg Andersen med vara Laila Mathiesen
Fra Nesodden historielag Åste Eggen med vara Stein Turtumøygard
Fra Oppegård historielag Einar Skillebekk med vara Steinar Karlsrud

Revisor 2014:
Roar Ånesland, Vestby gjenvalg

Valgkomité:
Tore Vik Frogn (leder)
Egil Wenger Oppegård  

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:

Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret etter forslag fra lokallagene for de resterende 2 år som delegater til representantskapet:

Tore Vik                         Vara Arne Jørstad Frogn historielag
Åste Eggen                    Vara Stein Turtumøygard Nesodden historielag
Geir Bagge-Skarheim     Vara                               Oppegård historielag
Henrik Klohs                  Vara Georg Stub Ski historielag
Jarleif Nordheim             Vara Dagrun Mongstad Vestby historielag
Anne Birgit Bævre           Vara Sverre Olstad Ås historielag

Representantskapsmøte ble avholdt 10.juni 2014 på Follo museum. Fra historielagene i Follo møtte (6 delegater: Tore Vik, Åste Eggen, Egil Wenger, Henrik Klohs, Dagrun Mongstad, Sverre Olstad.)

Styret i Stiftelsen Follo Museum

Follo museum ble fra 1. januar 2011 en avdeling under Akershusmuseet etter langvarige og vanskelige forhandlinger.

Fra styret i stiftelsen Follo museum var det et uttrykt ønske om å beholde noen av de sittende medlemmer av styret av hensyn til kontinuiteten. For å komme i rute med valg av de kommunale medlemmene som sitter 4 år fra 2012 ble historielagets medlemmer valgt for to år:

Tore Granerud (Nesodden) gjenvalg 2012-2014
Solveig Krogsrud (Frogn) gjenvalg 2012-2014

vara Knut Falla (Ski) ny 2012-2014
vara Henning Karlstad (Vestby) ny 2012-2014  

2. KONSTITUERING AV STYRET

Leder: Guri Vallevik Håbjørg (valgt på årsmøtet for ett år)
Nestleder: Åste Eggen
Økonomiansvarlig: Anne Birgit Bævre
Sekretær: Elin Aas
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

 3. MEDLEMMER PR. 1.januar 2014

       2013   2014

Frogn historielag

158

161

Nesodden historielag

355

338

Oppegård historielag

346

317

Ski historielag

330

330

Vestby historielag

160

166

Ås historielag

151

152

Sum ordinære medlemmer

1500

1464

Livsvarige medlemmer pr. 31.12

17

17

Samlet medlemstall

1517

1481

 Dette gir en tilbakegang på 36 ordinære medlemmer fra 2013 til 2014 (2,4 %). Medlemstallet for fire av lagene viser uendret eller en mindre oppgang, Nesodden og Oppegård har hatt en mindre tilbakegang. 

4. ARBEIDET I STYRET

Styret har hatt 8 møter i 2014. Årets sommermøte var i regi av Nesodden historielag med befaring og møte i Funderudbygningen på To gård. Julemøte ble avholdt for styret inkludert varamedlemmene på Kumlegaarden i Drøbak.  

5A. FOLLOMINNE 2013

Redaktør: Øystein Retvedt, Ås

Årboken for 2013 ble utsolgt og styret gikk til det noe kostbare skritt å trykke et nytt opplag på 300 eks. Salget skyldtes i stor grad oppmerksomheten omkring det forestående Grunnlovsjubileet og årbokens satsning på 1814 og Unni Dahl Grues artikkel om Christian Magnus Falsen. Artikkelen om Falsen ble brukt som kilde i Riksantikvarens bok om Eidsvollsmennene og deres hus. 

5B. FOLLOMINNE 2014

Redaktør: Bjørn Egil Jensen, Oppegård

Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité.

Goffin Reklame har som tidligere år stått for layout og har som alltid hatt et godt samarbeid med redaktøren. Produksjon i trykkeri, 07 gruppen AS, gikk også meget godt og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 13. november i Biblioteket, Follo museum. Der møtte Østlandets Blad, Akershus Amtstidende , Vestbynytt samt flere av forfatterne. Årboken fikk fin omtale i lokale media.

Opplaget var 1900 eks.  

Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Fra 2012 kom Oppegård og Nesodden også med. For Nesoddens del var årbokabonnementet utenfor medlemskontingenten ved at det ble lagt ved egen giro. Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer. Til medlemmene i Frogn og Vestby og til livsvarige medlemmer og årbokabonnentene ble årbøkene sendt som ”Post i like formater”. Det ga en meget gunstig pris pr. utsending - vel kr. 11,00. Ski og Oppegård samarbeidet om utsending som også inkluderte kalender for 2015. Ås satt med restopplag av Smartkonvolutter og sendte årboken i vanlig post. Nesodden har egen gunstig avtale med Posten. 

Salget:

 

2013

2014

Lokallagene

1310

1307

Årbokabonnement

51

44

Salg direkte fra Follo historielag

11

10

Salg Follo museum

 

 

 

 

 

Annet:

 

 

Frieksemplar til forf. og redaktør + 19 ”roseeiere”

90

123

Styret

 

6

Livsvarige medlemmer

17

17

Pliktavlevering Nasjonalbiblioteket

4

4

Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag

4

4

 

 

 

Follo museums forbindelser:

Eierkommuner, æresmedlemmer, ansatte

 

15

 

35

Bokhandlene (i kommisjon)

21

88

Sum

1623

1638

34 av 49 abonnenter har bestilt 51 årbøker

Medlemsprisen 2014 var vedtatt satt til kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

Det er ønske om at Follominnes artikler skal gjøres bedre tilgjengelige på nettet og søkbare utfra emne. Biblioteksjef Bjørg Heie og avdelingsbibliotekar Elin Westgård Hansen i Ski utarbeidet et register for perioden 1951-1997. Det er videreført til og med 2014 og ligger på Ski biblioteks nettside. Bibliotekar Siri Iversen har lagt dette registeret inn i en exel-fil som finnes på Follo historielags nettside. Arbeidet med å registrere artikler i Follominne er blitt videreført av Siri Iversen og Bjørn Egil Jensen til og med 2013. Ås bibliotek har utarbeidet et register for årene 2000-2013 som finnes på deres nettside. 

Stor takk til nyslått redaktør Bjørn Egil Jensen for arbeidet med årboken 2014 og for et godt samarbeid med styret.

 

6. HANDLINGSPLAN 2014. 

Handlingsplanen for 2014 inneholdt 6 hovedpunkter: 

1. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

2. Aktivitetsstøtte

Drifts- og aktivitetsstøtte for 2014 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 52.000 til fotobevaring

3. Digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner.

Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 15,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 1.januar 2014 - tilsammen kr. 21.960,- Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum/ Follo museums venner

4. Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo museum.

På formannsmøtet 15. mai holdt Per Willy Færgestad en interessant orientering om prosjektet
Riktig restaurering Akershus.

På formannsmøtet i oktober 2014 holdt Jonas Nordby et interessant foredrag om runenes historie.

Samarbeid med Follo museums venner er et punkt i våre vedtekter.

I etterkant av styremøte 22.april hadde vi et nyttig fellesmøte med venneforeningen og drøftet hva

vi kan bidra med for å gjøre museet bedre kjent for historielagenes medlemmer. Venneforeningen

orienterte om sitt frivillige arbeid for å bidra til museets faste arrangementer. Vi vil prøve å

gjennomføre et årlig fellesmøte.

 

D. Kontakt mot Fortidsminneforeningen -FMF

Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Åste Eggen (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås).

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har oppnevnt varamedlem til styret, Iselin Thulesius,
til ny kontaktperson i Samarbeidsforumet.

Nesodden historielag v. leder Åste Eggen påtok seg å arrangere samlingen i 2014. Det årlige

møtet i Fundingrudhuset på To fikk dessverre dårlig oppmøte. Styret drøftet i julemøtet 2014

nedlegging av forumet, men vil gi det en ny sjanse.

 

E. Nettverksgruppe for lokalhistoriske arkiv.

       Det ble ikke arrangert møte i nettverket i 2014.

F. Hjemmeside

I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo-historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Fra 1.1 2012 ble vi tilknyttet ny serverplass hos firma HOST1.no i Oslo med en årlig utgift under kr. 500,-.

 

7. ØKONOMIEN I LAGET

Follo historielag gått til innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Bjørn Egil Jensen sto som økonomiansvarlig frem til sommeren 2014. Etter den tid overtok Anne Birgit Bævre. Hege F. Jensen, Frogn har foretatt regnskapsavslutning for 2014.
Laget har en god økonomi og det ble fra årsmøtet i 2012 bedt om at det ble arbeidet med en plassering av kapitalen på konto med bedre avkastning. Dette ble gjennomført i 2012, men kom først til uttrykk med bedre renteavkastning i 2013.

Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2014 vil bli lagt frem på årsmøtet.

 

Guri Vallevik Håbjørg    Elin Aas //s.         Anne Birgit Bævre //s

Einar Skillebekk //s       Åste Eggen //s    Bjørg Andersen //s

Publisert 11.01.2018
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning - 2014

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden