Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2015

ÅRSBERETNING FOR 2015 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Follo Museum torsdag 16.april 2015. Det møtte 16 av 27 stemmeberettigede. I tillegg møtte formann i valgkomiteen Tore Vik og Laila Mathiesen, Frogn historielag som observatører. Møtet ble utsatt 14 dager på grunn av vanskelige værforhold.

1. TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2015

Valgt på årsmøte i 2015:
    Fra Ski historielag          Elin Aas                        med vara Kjersti Iden
    Fra Vestby historielag    Guri Vallevik Håbjørg    med vara Helge B. Hovland
    Fra Ås historielag           Hans Kristian Røed       med vara Sverre Olstad
    Leder                             Guri Vallevik Håbjørg     (gjenvalg for ett år)
Valgt på årsmøte 2014:
    Fra Frogn historielag        Bjørg Andersen          med vara Laila Mathiesen
    Fra Nesodden historielag Åste Eggen                med vara Stein Turtumøygard
    Fra Oppegård historielag Einar Skillebekk          med vara Steinar Karlsrud

Revisor 2015:
    Richard Strand        Ås (ny)       
Valgkomité:
    Tore Vik                   Frogn (leder) gj.valg
    Egil Wenger            Oppegård      gj.valg

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum og Stiftelsen Haakon Ødegaarden:
Representantskapsmøte ble avholdt 10. juni 2015 på Follo museum.
Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret etter forslag fra lokallagene for perioden 2015-2018 som delegater til representantskapet:   
Tore Vik        Vara Arne Rød            Frogn historielag
Arne Isachsen      Vara Åste Eggen             Nesodden historielag
Geir Bagge-Skarheim    Vara Bjørn Gerhard Lunder        Oppegård historielag
Yngvar Karlsen    1.Vara Christian J. Sundby        Ski historielag
            2.vara Eivind Berg
Jarleif Nordheim     Vara Steinar Andersen         Vestby historielag        
Anne Birgit Bævre     Vara Sverre Olstad            Ås historielag

Styret i Stiftelsen Follo Museum/stiftelsen Haakon Ødegaarden
Følgende personer ble valgt inn som nye styremedlemmer/varamedlemmer for Follo historielag:
Knut Falla (Ski)                 ny         2015-2018 nestleder
Henning Karlstad (Vestby)             ny          2015-2018

Vara Siri M. Rutledal Iversen        ny        2015-2018
Vara Hans-Olav Moen            ny        2015-2018

2. KONSTITUERING AV STYRET
    Leder:                     Guri Vallevik Håbjørg (valgt på årsmøtet for ett år)
    Nestleder:                Åste Eggen
    Økonomiansvarlig:            Hans Kristian Røed
    Sekretær:                Elin Aas
    Informasjon/IT:            Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 1.januar 2014         

 

  2015 2014
Frogn historielag   162   161
Nesodden historielag   353   338
Oppegård historielag   340   317
Ski historielag   428   330
Vestby histoielag   163   166
Ås historielag   155   152
Sum ordinære medlemmer 1581 1464
Livsvarige medlemmer pr 31.12    16     17
Samlet medlemstall 1597 1481


 


1581
1464
Livsvarige medlemmer pr. 31.12
16
17
Samlet medlemstall
1597
1481

Dette gir en øking på 127 ordinære medlemmer fra 2014 til 2015 (8 %).  Medlemstallet for tre av lagene viser omtrent status quo, mens Nesodden  og Oppegård og spesielt Ski har hatt en god økning.

4. ARBEIDET I STYRET / LLH
Styret har hatt 8 møter i 2015. Årets sommermøte var i regi av Vestby historielag med omvisning ved Tom Braaen  i den fredede og bevaringsverdige bebyggelsen i Son. Avslutning med  møte i Son kystkultursenter.  Julemøte ble avholdt for styremedlemmer og varamedlemmene på Kumlegaarden i Drøbak.

Follo historielag deltok med tre representanter ved Landslaget for lokalhistories landsmøte på Bø i Telemark 29-31. mai 2015. Det var Bjørg Andersen , Frogn historielag, Bjørn Egil Jensen Oppegård historielag og Guri Vallevik Håbjørg, Follo historielag. Som en konsekvens av ny valgordning var lokallagene bedt om å velge delegater  innenfor regionen Follo.

Ny styreleder i LLH ble  Elin Myhre fra valgområde Nordland,Troms og Finnmark. Fra valgområde Oslo, Akershus og Østfold ble valg Hans A. Grimelund-Kjeldsen fra Oslo med Marit Sofie Krog Egeberg fra Østfold som vara.

5. FOLLOMINNE 2015
Redaktør:                Bjørn Egil Jensen, Oppegård
Redaksjonskomité:             Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Goffin Reklame har som tidligere år stått for layout og har som alltid hatt et godt samarbeid med redaktøren.  Produksjon i  trykkeri, 07 gruppen AS,  gikk også meget godt og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 5. november i Biblioteket på Follo museum. Der møtte en freelance journalist, Tom Ullsgård, samt en rekke av forfatterne. Årboken fikk god omtale i 4 lokale media.  Opplaget var  2000 eks.

Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Fra 2012 kom Oppegård og Nesodden også med. For Nesoddens del ble de fra 2015 kollektivt medlem uten særskilt reservasjon. Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer. Til medlemmene i  Frogn, Nesodden,Vestby, Ås og  til livsvarige medlemmer og årbokabonnentene ble årbøkene sendt som ”Post i like formater”. Det ga en meget gunstig pris pr. utsending - ca kr. 12,00.
Salget:

                2015
             2014
Lokallagene
                1587
                1307
Årbokabonnenter
                    40
                    44
Salg direkte fra Follo historielag
10
                    10
Salg Follo museum

Annet:


Frieksemplarer til forf. og redaktør
                    90
123
Styret
12
6
Livsvarige medlemmer
                    16
                    17
Pliktavlevering Nasjonalbiblioteket
                      4
                      4
Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag
                      4
                      4Follo museums forbindelser:
Eierkommuner, æresmedlemmer, ansatte

19

35
Bokhandlene (i kommisjon)
                  78                                        
                   88
Sum
1860
1638
Av 48 abonnenter har 35 bestilt årboken ( 1 kommet inn 2016) med i alt 40 eks.
Medlemsprisen 2015 var etter vedtak i 2014 satt til kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

Det er ønske om at Follominnes artikler skal gjøres bedre tilgjengelige på nettet og søkbare utfra emne. Biblioteksjef Bjørg Heie og avdelingsbibliotekar Elin Westgård Hansen i Ski utarbeidet et register for perioden 1951-1997. Det er videreført til og med 2014 og ligger på Ski biblioteks nettside.  Bibliotekar Siri Iversen har lagt dette registeret inn i en exel-fil som finnes på Follo historielags nettside. Arbeidet med å registrere artikler i Follominne er blitt videreført av Siri Iversen og Bjørn Egil Jensen til og med 2013. Ås bibliotek har utarbeidet et register for årene 2000-2013 som finnes på deres nettside.
Spørsmål om digitalisering av alle artikler i Follominne ble i 2015 tatt opp av redaktøren.  På julemøtet ble han valgt som leder av arbeidsgruppe bestående av en representant for hvert lokallag til å arbeide med saken. Arbeidet vil omfatte
å etablere et prosjekt med mål å digitalisere Follominne og presentere disse på nettet,
slik at Follominne blir et levende og mye brukt oppslagsverk om Follos historie.
en viktig oppgave blir å innhente tillatelse fra forfatterne eller deres etterkommere.

Stor takk til redaktør Bjørn Egil Jensen for arbeidet med årboken 2015 og for et nært og godt samarbeid med styret.

6. HANDLINGSPLAN 2015.
Handlingsplanen for 2015 inneholdt 6 hovedpunkter:
A. Utgivelse av Follominne    se hovedpkt. 5      
B. Aktivitetsstøtte
       Drifts- og aktivitetsstøtte for 2015 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 56.000.
       Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 15,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 1.januar      
       2015  - tilsammen kr. 23.715,-
C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum/ Follo museums venner
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo museum.
      På formannsmøte i oktober holdt Hans Kristian Jensen et interessant innlegg om Østfold       
      historielags registrering og digitalisering av kulturminner. Arkeolog, enhetsleder arkeolog   
      Øystein Amundsen fra Akershus fylkeskommune fulgte opp med en orientering om databasen 
      Askeladden og muligheter for et samarbeid med fylkeskommunen og de øvrige regionene i   
      Akershus.
D.   Kontakt mot Fortidsminneforeningen – FMF
       Det ble ikke arrangert møte i samarbeidsgruppen i 2015
E.  Nettverksgruppe for lokalhistoriske arkiv.
      Det ble ikke arrangert møte i nettverket i 2015.
F.  Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo-historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Fra 1.1 2012 ble vi tilknyttet ny serverplass hos firma HOST1.no i Oslo med en årlig utgift under kr. 500,-.
Webredaktøren har også utformet en informasjonsbrosjyre for Follo historielag som ble trykket i 300 eksemplarer. Lokallagene har fått tildelt et antall brosjyrer til eget bruk.
    
7. ØKONOMIEN I LAGET
     Follo historielag gått til innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Anne Birgit Bævre sto som
     økonomiansvarlig frem til sommeren 2015. Etter den tid overtok Hans Kristian Røed.
     Hege  F. Jensen, Frogn har foretatt regnskapsavslutning for 2015.
     Laget har en god økonomi og det ble fra årsmøtet i 2012 bedt om at det ble arbeidet med en
     plassering av kapitalen på konto med bedre renteavkastning. Dette  ble gjennomført i 2012, men
     kom først til uttrykk med bedre avkastning  i 2013. Renteavkastningen har likevel gått noe tilbake 
     i takt med generelt rentefall i bankene.
     Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2015 vil bli lagt frem på årsmøtet.


Guri Vallevik Håbjørg        Elin Aas//s.            Hans Kristian Røed/s

Einar Skillebekk//s            Åste Eggen//s            Bjørg Andersen//s


 

Publisert 11.01.2018
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2015

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden