Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2013 ble avholdt på Follo Museum torsdag 4.april 2013. Det møtte 20 av 27 stemmeberettigede. I tillegg møtte redaktøren av Follominne Øystein Retvedt, Hege Bodahl fra Follo museum, Anne Marie Endsjø, Ski historielag og regnskapsfører Hege Jensen som observatører.

1. TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2013

Valgt på årsmøte i 2013:

Fra Ski historielag Elin Aas med vara Sidsel Kandahl
Fra Vestby historielag Guri Vallevik Håbjørg med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag Anne Birgit Bævre med vara Marit E. Huse
Leder Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)

Valgt på årsmøte 2012:

Fra Frogn historielag Bjørg Andersen med vara Torstein Aamodt
Fra Nesodden historielag Åste Eggen med vara Stein Turtumøygard
Fra Oppegård historielag Bjørn Egil Jensen med vara Einar Skillebekk

Revisor 2013:

Roar Ånesland, Vestby gjenvalg

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet:

Tore Vik Frogn (leder)
Nikolai Bjørneby Ås

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:

Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret etter forslag fra lokallagene for de resterende 2 år som delegater til representantskapet:

Tore Vik Vara Arne Jørstad Frogn historielag
Åste Eggen Vara Stein Turtumøygard Nesodden historielag
Geir Bagge-Skarheim   Oppegård historielag
Henrik Klohs Vara Georg Stub Ski historielag
Jarleif Nordheim Vara Dagrun Mongstad Vestby historielag
Anne Birgit Bævre Vara Sverre Olstad Ås historielag

Representantskapsmøte ble avholdt 19.juni 2012 på Follo museum. Fra historielagene i Follo møtte 6 delegater: Tore Vik, Åste Eggen, Egil Wenger, Henrik Klohs, Dagrun Mongstad, Sverre Olstad.

Styret i Stiftelsen Follo Museum

Follo museum ble fra 1.januar 2011 en avdeling under Akershusmuseet etter langvarige og vanskelige forhandlinger.

Fra styret i stiftelsen Follo museum var det et uttrykt ønske om å beholde noen av de sittende medlemmer av styret av hensyn til kontinuiteten. For å komme i rute med valg av de kommunale medlemmene som sitter 4 år fra 2012 ble historielagets medlemmer valgt for to år:

Tore Granerud (Nesodden) gjenvalg 2012 - 2014
Solveig Krogsrud (Frogn) gjenvalg 2012 - 2014
vara Knut Falla (Ski) ny 2012 - 2014
vara Henning Karlstad (Vestby) ny 2012 - 2014

2. KONSTITUERING AV STYRET

Leder: Guri Vallevik Håbjørg (valgt på årsmøtet for ett år)
Nestleder: Anne Birgit Bævre
Økonomiansvarlig: Bjørn Egil Jensen
Sekretær: Elin Aas
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER

Pr. 30. juni 2013 2012
Frogn historielag 158 161
Nesodden historielag 355 362
Oppegård historielag 346 315
Ski historielag 330 290
Vestby historielag 160 172
Ås historielag 151 161
Sum ordinære medlemmer 1500 1461
Livsvarige medlemmer pr. 31.12 17 18
Samlet medlemstall 1517 1479

Dette gir en fremgang på 39 ordinære medlemmer dvs. ca. 2,5 % fra 2012 til 2013. Medlemstallet for fire av lagene viser uendret eller en mindre nedgang, Oppegård og Ski har hatt en markert fremgang.

4. ARBEIDET I STYRET

Styret har hatt 8 møter i 2013. Årets sommermøte var i regi av Oppegård historielag med befaring og møte i Det lokalhistoriske museet i Langbygningen, Gjersjøelva natur- og kulturpark. Julemøte ble avholdt for styret inkludert varamedlemmene på Kumlegaarden i Drøbak.

Et møte ble arrangert i juni mellom kasserne i lokallagene for å utveksle erfaringer omkring regnskapsføring og valg av programvare.

Leder og økonomiansvarlig deltok på landsmøtet for Landslaget for lokalhistorie 31.mai-1.juni i Rosendal, Hardanger. Etter landsmøtet vedtok styret i LLH å trekke seg og det ble avholdt et ekstraordinært landsmøte i Oslo 28. november hvor leder og økonomiansvarlig deltok. Noen av vedtakene i Rosendal ble endret og styret fikk fornyet tillit fra det ekstraordinære landmøtet.

5. FOLLOMINNE 2013

Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Goffin Reklame har som tidligere år stått for layout og har som alltid hatt et godt samarbeid med redaktøren. Produksjon i trykkeri, 07 gruppen AS, gikk også meget godt og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 15. november i Korsegårdsbygningen. Der møtte Østlandets Blad, Vestby Avis samt flere av forfatterne. Årboken fikk fin omtale i lokale media. Opplaget var 1800 eks.

Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Fra 2012 kom Oppegård og Nesodden også med. For Nesoddens del var årbokabonnementet utenfor medlemskontingenten ved at det ble lagt ved egen giro. Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer.

Salget av Follominne i 2013 2012
Lokallagene 1310 1178
Salg direkte fra Follo historielag 11 10
Frieksemplar til forf. og redaktør 90 95
Livsvarige medlemmer 17 18
Pliktavlevering Nasjonalbiblioteket 4 4
Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag 4 4
Eierkommuner, æresmedlemmer, ansatte 15 47
Bokhandlene (i kommisjon) 121 92
Sum 1623 1504

46 av 55 abonnenter har bestilt 51 årbøker.
Medlemsprisen 2013 var vedtatt satt til kr. 100,-.
Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-.

Det er ønske om at Follominnes artikler skal gjøres bedre tilgjengelige på nettet og søkbare utfra emne. Biblioteksjef Bjørg Heie og avdelingsbibliotekar Elin Westgård Hansen utarbeidet et register for perioden 1951-1997. Det er videreført til og med 2013 og ligger på Ski biblioteks nettside. Ås bibliotek har utarbeidet et register for årene 2000-2013 som finnes på deres nettside. Bibliotekar Siri Iversen har lagt registeret inn i en exel-fil som finnes på Follo historielags nettside. Dette arbeidet er blitt videreført av Siri Iversen og Bjørn Egil Jensen til og med 2013.

Stor takk til avtroppende redaktør Øystein Retvedt for arbeidet med Follominne gjennom 8 år og for et inspirerende samarbeid med styret.

6. HANDLINGSPLAN 2013

Handlingsplanen for 2013 inneholdt 6 hovedpunkter:

 1. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

 2. Aktivitetsstøtte

  Drifts- og aktivitetsstøtte for 2013 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 52.000 til fotobevaring/digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner.

  Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 15,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni tilsammen kr. 22.500,-

 3. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum

  Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo museum.

  Formannsmøte 1.halvår hadde tema Follominne – søkbarhet på nett ved Bjørn Egil Jensen.

  På formannsmøtet i oktober 2013 holdt Geir Bagge-Skarheim et interessant foredrag om Karl XII hærtog i Akershus 1716-18.

 4. Kontakt mot Fortidsminneforeningen - FMF

  Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen (Frogn), Åste Eggen (Nesodden), Egil Wenger (Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås). Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har oppnevnt varamedlem til styret, Iselin Thulesius, til ny kontaktperson i Samarbeidsforumet.

  Ski historielag v. Christian Sundby påtok seg å arrangere samlingen i 2013. Det var omvisning og orientering om Ski middelalderkirke ved Per A. Krogstie. Bjørn Myrvoll ga et historisk, geologisk tilbakeblikk omkring det store raet, Skitrinnet , som er grunnlaget for jordbruket og bosetningen i og omkring Ski sentrum. Deretter gikk turen til Rullestad gård hvor eier Christian Sundby holdt en interessant orientering om Rullestad gårds historie som prestegård og lensmannsgård.

 5. Nettverksgruppe for lokalhistoriske arkiv.

  I november 2013 innbød Follo historielag alle lederne for lokalhistoriske arkiv i Follo til et nettverksmøte. Dette året tok Ski lokalhistoriske arkiv imot til en omvisning og orientering om arkivet og dets virksomhet med innsamling, rydding og arkivering av privatarkiv, lokalhistoriske bilder og annet materiale. I tillegg lages utstillinger over lokalhistoriske tema. Det lokalhistoriske arkivet er samlokalisert med Ski bibliotek som ble bygget i tilknytning til Ski storsenter i 2000.

 6. Hjemmeside

  I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo-historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Fra 1.1 2012 ble vi tilknyttet ny serverplass hos firma HOST1.no i Oslo med en årlig utgift under kr. 500,-.

7. ØKONOMIEN I LAGET

Follo historielag gått til innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Bjørn Egil Jensen har som økonomiansvarlig i styret stått for det daglige arbeidet. Hege F. Jensen, Frogn har foretatt regnskapsavslutning.

Laget har en god økonomi og det ble fra årsmøtet i 2012 bedt om at det ble arbeidet med en plassering av kapitalen på konto med bedre avkastning. Dette ble gjennomført i 2012, men kom først til uttrykk med bedre renteavkastning i 2013.

Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2013 vil bli lagt frem på årsmøtet.

 

Guri Vallevik Håbjørg Elin Aas//s Anne Birgit Bævre//s
Bjørn Egil Jensen//s Åste Eggen//s Bjørg Andersen//s
Publisert 08.06.2014
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2013

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden