Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2012 ble avholdt på Follo Museum tirsdag 29.mars 2012. Det møtte 21 av 27  stemmeberettigede. I tillegg møtte redaktøren av Follominne Øystein Retvedt og regnskapsfører Hege Jensen som observatører.

1. TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2012

Valgt på årsmøte i 2011:  
Fra Ski historielag Henrik Klohs med vara Elin Aas
Fra Vestby historielag Guri Vallevik Håbjørg med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag Olav Haugdahl med vara Anne Birgit Bævre
Leder   Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)
Valgt på årsmøte 2012:  
Fra Frogn historielag Bjørg Andersen med vara Torstein Aamodt
Fra Nesodden historielag Åste Eggen med vara Stein Turtumøygard
Fra Oppegård historielag Bjørn Egil Jensen med vara Einar Skillebekk

Revisor 2012:
  Roar Ånesland, Vestby

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet:
  Tore Vik Frogn (leder)
  Nikolai Bjørneby Ås

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:
Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret etter forslag fra lokallagene for de resterende 2 år som delegater til representantskapet:

Tore Vik Vara Arne Jørstad     Frogn historielag
Åste Eggen Vara Stein Turtumøygard Nesodden historielag
Randi Skjerven* Vara Geir Bagge-Skarheim Oppegård historielag
*død høsten 2012    
Henrik Klohs Vara Georg Stub Ski historielag
Jarleif Nordheim Vara Dagrun Mongstad Vestby historielag
Anne Birgit Bævre Vara Sverre Olstad Ås historielag

Representantskapsmøte ble avholdt 19.juni 2012 på Follo museum. Fra historielagene i Follo møtte 6 delegater: Tore Vik, Åste Eggen, Egil Wenger, Henrik Klohs, Dagrun Mongstad, Sverre Olstad.

Styret i Stiftelsen Follo Museum
Follo museum ble fra 1.januar 2011 en avdeling under Akershusmuseet etter langvarige og vanskelige forhandlinger.
Fra styret i stiftelsen Follo museum var det et uttrykt ønske om å beholde noen av de sittende medlemmer av styret av hensyn til kontinuiteten. For å komme i rute med valg av de kommunale medlemmene som sitter 4 år fra 2012 ble historielagets medlemmer valgt for to år:

Tore Granerud (Nesodden) gjenvalg 2012-2014
Solveig Krogsrud (Frogn) gjenvalg 2012-2014
vara Knut Falla (Ski)  ny 2012-2014
vara Henning Karlstad (Vestby)  ny 2012-2014

2. KONSTITUERING AV STYRET

Leder: Guri Vallevik Håbjørg (valgt på årsmøtet for ett år)
Nestleder: Olav Haugdahl
Økonomiansvarlig: Bjørn Egil Jensen
Sekretær: Henrik Klohs
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 30.JUNI               

  2011  2012
Frogn historielag    169    161
Nesodden historielag    330    362
Oppegård historielag    337    315
Ski historielag    232    290
Vestby historielag    177    172
Ås historielag    161    161
Sum ordinære medlemmer  1406  1461
Livsvarige medlemmer pr. 31.12.     18     18
Samlet medlemstall  1424  1479

Dette gir en fremgang på 55 ordinære medlemmer dvs. ca. 4 % fra 2011 til 2012. Medlemstallet for fire av lagene viser uendret eller en mindre nedgang, Nesodden og Ski har hatt en markert oppgang.

4. ARBEIDET I STYRET
Styret har hatt 8 møter i 2012. Årets sommermøte var i regi av Ski historielag med befaring til Kråkstad kirke/kirkested og Kråkstad stasjonsområde/Kråkstad samfunnshus. Møte og hyggelig bevertning i Ustvedthuset på Waldermarhøy. Julemøte ble avholdt for styret inkludert varamedlemmene på Kumlegaarden i Drøbak.

5. FOLLOMINNE 2012
Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Goffin Reklame har som tidligere år stått for layout og har som alltid hatt et godt samarbeid med redaktøren. Produksjon i trykkeri, 07 gruppen AS, gikk også meget godt og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 15.november i Korsegårdsbygningen. Der møtte Østlandets Blad, Vestby Avis samt syv av forfatterne. Årboken fikk fin omtale i lokale media.
Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Fra 2012 kom Oppegård og Nesodden også med. For Nesoddens del var årbokabonnementet utenfor medlemskontingenten ved at det ble lagt ved egen giro. I forventning om et bedre salg ble opplaget øket til 1900. Det slo dessverre ikke helt til, men utgifter til trykking og utsending av girobrev ble spart og det utgjør i størrelsesorden ca kr. 9000,- . Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer.

Salget:
 2011 2012
Lokallagene 1115 eks. 1178 eks.
Årbokabonnement (kr. 140 inkl.porto)    52 eks.    56 eks.
Salg Follo museum/direkte fra FH.    29 eks.    10 eks.
Annet:    
Frieksemplarer til forf. og redaktør    85 eks.    95 eks.
Livsvarige medlemmer    19 eks.    18 eks.
Pliktavlevering Nasjonalbiblioteket      4 eks.      4 eks.
Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag      4 eks.      4 eks.
Follo museums bytteforbindelser:    
Eierkommuner, æresmedl., ansatte   103 eks.     47 eks.
Bokhandlene (i kommisjon)      130 eks.     92 eks.
Sum  1539 eks.  1504 eks

En skole har avbestilt sitt abonnement. 45 av 59 abonnenter har bestilt 54 årbøker
Medlemsprisen 2012 var vedtatt satt til kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

Det er ønske om at Follominnes artikler skal gjøres bedre tilgjengelige på nettet og søkbare utfra emne. I dag ligger det oversikter på Ski og Ås bibliotek, men dette må søkes på via bibliotekenes nettsider. Ønske er at dette skal kunne finnes frem til også av studenter og andre som ikke er lokalkjente. Bjørn Egil Jensen er i gang med å lage et opplegg som vi håper kan være oppe og stå i 2013.

6. HANDLINGSPLAN 2012
Handlingsplanen for 2011 inneholdt 6 hovedpunkter:

A. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

B. Aktivitetsstøtte
Drifts- og aktivitetsstøtte for 2012 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 50.000 til
fotobevaring/digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner.
Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 15,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni.
tilsammen med kr. 21.900,-

C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo museum.
Formannsmøte 1.halvår hadde tema ”Kilder på nett” med et inspirerende foredrag av Sigbjørn
Elvebakken , styremedlem i DIS Norge
På Formannsmøtet i oktober 2012 måtte en innføring i Kulturminnesøk ved arkeolog Kjartan
Fønstelien fra Akershus fylkeskommune avlyses pga sykdom. Møtet ble brukt til å drøfte interne
saker og høringsuttalelser til Akershus fylkeskommunes Plan for kulturminnevern og Forslag til
museumsstrategi.

D. Kontakt mot Fortidsminneforeningen -FMF
Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Åste Eggen (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås).

Etter noen år uten møte i Samarbeidsforumet sto Vestby historielag for byvandring i Son med
Ivar Gudmundsen som ledet an og fortalte fra Sons bygningshistorie frem til nåtid. Follo
historielag har tilskrevet FMF/Oslo og Akershus med ønske om at det oppnevnes en ny
kontaktperson.

Ski historielag v. Christian Sundby har påtatt seg å arrangere neste års (2013) samling.

E. Nettverksgruppe for lokalhistoriske arkiv.
I september innbød Follo historielag alle lederne for lokalhistoriske arkiv i Follo til et
nettverksmøte. Arkivar ved Vestfoldmuseene, Ann Tove Manshaus, orienterte om oppbygging og
drift av lokalhistoriske arkiv som hun arbeider med i Vestfold og Buskerud. Alle arkiv unntatt
Oppegård var representert. Historielaget vil ta ansvar å følge opp dette og tar sikte på et par
årlige samlinger.

F. Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo-historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Fra 1.1 2012 er vi tilknyttet ny serverplass hos firma HOST1.no i Oslo med en årlig utgift under kr. 500,-.

7. ØKONOMIEN I LAGET
I forbindelse med at Follo museum har gått over til å bruke eksternt regnskapsfirma har vi gått til
innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Bjørn Egil Jensen har som økonomiansvarlig i styret
stått for det daglige arbeidet. Hege F.Jensen, Frogn har foretatt regnskapsavslutning.
Laget har en god økonomi og det ble fra årsmøtet i 2012 bedt om at det ble arbeidet med en
plassering av kapitalen på konto med bedre avkastning. Dette ble gjennomført i 2012, men vil
komme til uttrykk med bedre renteavkastning først i 2013.
Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2012 vil bli lagt frem på årsmøtet.


Guri Vallevik Håbjørg               Henrik Klohs//s.                       Olav Haugdahl//s

Bjørn Egil Jensen//s                 Åste Eggen//s                         Bjørg Andersen//s

Publisert 24.04.2014
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2012

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden