Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2011 ble avholdt på Follo Museum tirsdag 29.mars 2011. Det møtte 22 av 27 stemmeberettigede. I tillegg møtte leder av valgkomiteen Tore Vik, redaktøren av Follominne Øystein Retvedt og regnskapsfører Hege Jensen som observatører.

1. TILLITSVERV
Styrets sammensetning i 2011
Valgt på årsmøte i 2011:
Fra Ski historielag Henrik Klohs med vara Elin Aas
Fra Vestby historielag Guri Vallevik Håbjørg med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag Olav Haugdahl med vara Anne Birgit Bævre
Leder Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)

Valgt på årsmøte 2010:
Fra Frogn historielag Bjørg Andersen med vara Torstein Aamodt
Fra Nesodden historielag Åste Eggen med vara Stein Turtumøygard
Fra Oppegård historielag Siri M.Rutledal Iversen med vara Egil Wenger

Revisor 2011:
Roar Ånesland, Vestby

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet:
Tore Vik Frogn (leder)
Nikolai Bjørneby Ås

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:
Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret som delegater til representantskapet med funksjonstid frem til 31.12. 2009. På bakgrunn av museenes konsolideringsprosess vedtok styret å forlenge funksjonstiden for de sittende delegater:

Tore Vik Frogn historielag
Vara Arne Jørstad
Leiv Bjerve Nesodden historielag (oppnevnt 2009)
Vara Åste Eggen ( oppnevnt 2009)
Egil Wenger Oppegård historielag
Vara Thea Wencke Sundt
Henrik Klohs Ski historielag
Georg Stub
Ingerid Eriksen Vestby historielag
Ingen vara
Anne Birgit Bævre Ås historielag
Vara Sverre Olstad

Styret i Stiftelsen Follo Museum
Følgende representanter var oppnevnt med funksjonstid til 31.12.2009. På bakgrunn av konsolideringsprosessen i Akershusmuseene ble det besluttet at funksjonstiden for de sittende styremedlemmer forlenges. Siri Iversen ønsket avløsning som styremedlem og byttet plass med sin vara Solveig Krogsrud:
Tore Granerud (Nesodden) vara Hilde Nissen (Ås)
Solveig Krogsrud (Frogn) vara Siri M. Rutledal Iversen (Oppegård)

Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie
Sammen med Romerike historielag sto Follo historielag for tilrettelegging av landsmøtet for LLH på Romerike folkehøgskole 27—29.mai 2011. Follo historielag møtte med 4 deltagere til landsmøtet. I tillegg møtte 4 delegater fra Ski, Frogn og Oppegård historielag. Det var påmeldt 60 delegater fra historielag over hele landet.

Det faglige programmet med 2 ekskursjoner på Romerike var vellykket – spennende ekskursjonsmål var Raknehaugen, Eidsvoldsbygningen, Fetsund lenser og Sagelva oppgangssag med kunnskapsrike omvisere. Romerike og Follo fikk god tilbakemelding fra LLH på den praktiske gjennomføringen. Landsmøteforhandlingene ble ledet av Jan Erik Horgen fra Romerike historielag. Veronica Akselsen sto for det kulturelle innslaget ved festmiddagen med sang og fortellinger fra taterkulturen på Romerike.

Akershus fylkeskommune og Akershusmuseet bidro med henholdsvis kr. 15.000 og kr. 5.000 til trykking av brosjyre med invitasjon til landsmøtet.

2. KONSTITUERING AV STYRET
Leder: Guri Vallevik Håbjørg valgt på årsmøtet
Nestleder: Olav Haugdahl
Økonomiansvarlig: Siri M. Rutledal Iversen
Sekretær: Henrik Klohs
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 30.JUNI 2010   2011
Frogn historielag:                      169     169
Nesodden historielag:                330    322
Oppegård historielag:                 337   318
Ski historielag:                            232    264
Vestby historielag:                      177    187
Ås historielag:                             161    159
Sum ordinære medlemmer         1406  1419
Livsvarige medlemmer pr. 31.12.   18      19
Samlet medlemstall                    1424  1438

Dette gir en tilbakegang på 13 ordinære medlemmer dvs. ca. 0,9 % fra 2010 til 2011. I realiteten er medlemstallet ganske stabilt med små endringer totalt sett fra år til år. Lagene har etter hvert fått bedre rutiner med innkreving av medlemskontingent slik at ikkebetalende blir strøket fra medlemslistene.

4. ARBEIDET I STYRET
Styret har hatt 8 møter i 2011. Årets sommermøte var i regi av Ås historielag med befaring i parken ved UMB med Olav Haugdahl som engasjert omviser.

5. FOLLOMINNE 2011
Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Goffin Reklame har som tidligere år stått for layout og har hatt et godt samarabeid med redaktøren. Produksjon i et nytt trykkeri, 07 gruppen AS, gikk også meget godt og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 2.november i Korsegårdsbygningen. Der møtte Østlandets Blad, Akershus Amtstidende , Vestby Avis samt elleve av forfatterne. Ås Avis fikk en separat presentasjon av årboken med sperrefrist. Årboken fikk bred og fin omtale i alle lokale media.
Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer.
Salget til Nesodden (134) og Oppegård(201) har gått etter særskilt bestilling.

Salget:                                                 2010        2011
Lokallagene i snitt 78 %                       1115 eks. 1104 eks.
Årbokabonnement (kr. 140 inkl.porto)      52 eks.     54 eks.
Salg Follo museum/direkte fra FH.             29 eks.     14 eks.
Annet:
Frieksemplarer til forf. og redaktør            85 eks.     85 eks.
Livsvarige medlemmer                               19 eks.     18 eks.
Pliktavlevering nasjonalbiblioteket              4 eks.       4 eks.
Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag                             4 eks.
Follo museums bytteforbindelser:
Eierkommuner, æresmedl., ansatte          103 eks.     72 eks.
Bokhandlene (i kommisjon)                       130 eks.   152 eks.
Sum                                                         1539 eks. 1507 eks.

En skole har avbestilt sitt abonnement. 45 av 59 abonnenter har bestilt 54 årbøker.
Medlemsprisen 2011 var vedtatt satt til kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140

6. HANDLINGSPLAN 2011
Handlingsplanen for 2011 inneholdt 6 hovedpunkter:

A. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

B. Aktivitetsstøtte
Drifts- og aktivitetsstøtte for 2011 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 34.000 til
fotobevaring/digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner.
Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 15,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni.
tilsammen med kr. 21.090,-
I anledning av polaråret Amundsen/Nansen støttet historielaget Tone Holtes prosjekt ”Roald
Amundsen – mannen og myten” med kr. 5000,-. Det ble avviklet i alt 6 forestillinger i tiden
24.oktober 2011 – 19.januar 2012.

C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo museum.
Formannsmøte 1.halvår hadde tema Nordvestpassasjen – pionerene Roald Amundsen og Henry
Larsen med et morsomt og inspirerende foredrag av tidligere direktør på Sjøfartsmuseet Bård
Kolltveit.
På Formannsmøtet i oktober 2011 fikk vi en innføring i bruken av det nye nettstedet ”Mitt
kulturminne” av arkeolog Linn Johannessen ved Akershus fylkeskommune.

D. Kontakt mot fortidsminneforeningen
Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Leiv Bjerve (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås). Karl Gervin.
(Ski) er Fortidsminneforeningens kontaktperson.
Samarbeidsforumet hadde ikke møte i 2011. Det er fortsatt Vestby som står for tur å være
vertskap.
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus delte ikke ut Kulturvernpris for 2011. Leder av Follo historielag er medlem av juryen.

E. Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo.historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Fra 1.1 2012 er vi er tilknyttet ny serverplass hos firma HOST1.no i Oslo med en årlig utgift under kr. 500,-.
(nå er webadressen http://www.frogn-historielag.org)

7. ØKONOMIEN I LAGET
I forbindelse med at Follo museum har gått over til å bruke eksternt regnskapsfirma har vi gått til
innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Hege F. Jensen, Frogn, har foretatt regnskapsavslutning.
Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2011 vil bli lagt frem på årsmøtet.

Guri Vallevik Håbjørg Henrik Klohs//s. Olav Haugdahl//s

Siri M. Rutledal Iversen//s Åste Eggen//s Bjørg Andersen//s

Publisert 2012

Publisert 28.05.2013
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2011

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden