Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2010 ble avholdt på Follo Museum tirsdag 23.mars 2010. Det møtte 22 av 29 stemmeberettigede. I tillegg møtte redaktøren av Follominne Øystein Retvedt og Hege Bodahl som observatører.

1. TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2010:

Valgt på årsmøte i 2009
Fra Ski historielag             Henrik Klohs                     med vara Elin Aas
Fra Vestby historielag      Guri Vallevik Håbjørg         med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag             Olav Haugdahl                   med vara Anne Birgit Bævre
Leder                               Guri Vallevik Håbjørg          (gjenvalg for ett år)

Valgt på årsmøte 2010:

Fra Frogn historielag         Bjørg Andersen                 med vara Torstein Aamodt
Fra Nesodden historielag  Åste Eggen                       med vara Stein Turtumøygard
Fra Oppegård historielag  Siri M.Iversen                    med vara Egil Wenger

Revisor 2010:

Roar Ånesland, Vestby

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet:

Tore Vik                Frogn (leder)
Nikolai Bjørneby   Ås

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:

Følgende personer fra Follo historielag var oppnevnt av styret som delegater til representantskapet med funksjonstid frem til 31.12. 2009. På bakgrunn av museenes konsolideringsprosess vedtok styret å forlenge funksjonstiden for de sittende delegater:
Tore Vik                                  Frogn historielag
Vara Arne Jørstad
Leiv Bjerve                             Nesodden historielag (oppnevnt 2009)
Vara Åste Eggen ( oppnevnt 2009)
Egil Wenger                           Oppegård historielag
Vara Thea Wencke Sundt
Henrik Klohs                           Ski historielag
Georg Stub
Ingerid Eriksen                       Vestby historielag
Ingen vara
Anne Birgit Bævre                   Ås historielag
Vara Sverre Olstad

Styret i Stiftelsen Follo Museum:

Følgende representanter var oppnevnt med funksjonstid til 31.12.2009. På bakgrunn av konsolideringsprosessen i Akershusmuseene ble det besluttet at funksjonstiden for de sittende styremedlemmer forlenges. Siri Iversen ønsket avløsning som styremedlem og byttet plass med sin vara Solveig Krogsrud:
Tore Granerud (Nesodden) vara Hilde Nissen (Ås)
Solveig Krogsrud (Frogn) vara Siri M. Rutledal Iversen (Oppegård)

Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie:

Det ble ikke avholdt landsmøte i 2010. Landsmøte avholdes annethvert år.

2. KONSTITUERING AV STYRET

Leder:                      Guri Vallevik Håbjørg valgt på årsmøtet
Nestleder:                Olav Haugdahl
Økonomiansvarlig:   Siri M. Rutledal Iversen
Sekretær:                 Henrik Klohs
Informasjon/IT:        Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 30.JUNI     2009      2010

Frogn historielag                                          177             169
Nesodden historielag                                   373             322
Oppegård historielag                                    310             318
Ski historielag                                               249             264
Vestby historielag                                         185             187
Ås historielag                                                171             159
Sum ordinære medlemmer                       1465          1419
Livsvarige medlemmer pr. 31.12.                    22               19
Samlet medlemstall                                  1547          1438

Dette gir en tilbakegang på 46 ordinære medlemmer dvs. ca. 2 % fra 2009 til 2010.

Direkte medl./Årbokabonnenter pr. 31.12      60                60

4. ARBEIDET I STYRET

Styret har hatt 8 møter i 2010. Det har vært behandlet en rekke saker - av disse er tre faste saker: Referat fra forrige styremøte, Innkomne saker/Orienteringer og Eventuelt.

5. FOLLOMINNE 2010

Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité
Samarbeidet med Goffin Reklame som står for layout, og Valdres trykkeri var som tidligere meget godt. Årboken forelå i god tid før pressekonferansen 6.november i Korsegårdsbygningen på Follo Museum. Der møtte Østlandets Blad samt sju av forfatterne. Årboken fikk fine omtaler i alle media.
Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for
1 eks). Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer.
Salget til Nesodden (140) og Oppegård (184) har gått etter særskilt bestilling.

Salget:                                             2010                 2009
Lokallagene i snitt 78 %                    1115 eks.          1033
Årbokabonnement (kr. 140 inkl.porto)   52 eks.             49
Annet:
Frieksemplarer til forf. og redaktør        85 eks.
Follo museums bytteforbindelser:
Eierkommuner, æresmedl., ansatte     103 eks.
Livsvarige medlemmer                           19 eks.              22
Bokhandlene (i kommisjon)                  130 eks.

Medlemsprisen 2010 var vedtatt satt kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

6. HANDLINGSPLAN 2010.

Handlingsplanen for 2010 inneholdt 6 hovedpunkter:

A. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

B. Aktivitetsstøtte
Aktivitetsstøtte for 2010 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 25.000 til
fotobevaring/digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner.
Det ble gitt støtte til lagene med kr. 14,50,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni.
tilsammen med kr. 20.575,-

C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum
Vinterens formannsmøte hadde som tema – Grunnleggende arkivarbeid hvor vi fikk en
innføring i materien av bibliotekar ved Ski bibliotek/lokalhistorisk arkiv. Lagene orienterte om
sin virksomhet
Formannsmøtet i oktober 2010 drøftet status i Widerøeprosjektet. På bakgrunn av møtet har Ås
og Vestby kommet godt i gang med sitt arbeid.

D. Kontakt mot fortidsminneforeningen
Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Leiv Bjerve (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås). Karl Gervin.
(Ski) er Fortidsminneforeningens kontaktperson.
Samarbeidsforumet hadde ikke møte i 2010. Det er Vestby som står for tur å være vertskap.
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus delte ikke ut Kulturvernpris for 2010. Leder av Follo historielag er medlem av juryen

E. Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo.historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn. Det er blitt en flott og fyldig med presentasjon av Follo historielag og alle lokallagene. Vi er tilknyttet serverplass i arctic.net med kr. 250,- pr.mnd. eks. mva.

F. Kulturminner i utmark
Et seminar med om kulturminner i utmark ble arrangert 29/30 oktober med 18 deltagere . Fredag
ettermiddag ble innledet med forelesning av fylkesarkeolog Kjartan Fønstelien, arkeolog Line
Johannessen og Reidun Aasheim. Andre dag av seminaret ble brukt til ekskursjon i Vestby til
gravhaugene på Hovum i Garder, ”ulvestuen” på Revhaug, skålgropfelt på Risil og gravfelt på
Tørfest i Erikstadbygda.

7. ØKONOMIEN I LAGET

I forbindelse med at Follo museum har gått over til å bruke eksternt regnskapsfirma har vi gått til
innkjøp av regnskapsprogrammet Mamut. Hege F.Jensen, Frogn har foretatt regnskapsavslutning.
Revidert regnskap for driften av historielaget og Follominne 2010 vil bli lagt frem til årsmøtet.

 

Guri Vallevik Håbjørg                          Henrik Klohs//s.                                Olav Haugdahl//s

Siri M. Rutledal Iversen//s                  Åste Eggen//s                                   Bjørg Andersen//s

avsnitt

Publisert 16.01.2013
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2010

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden