Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 - FOLLO HISTORIELAG

Årsmøtet 2009 ble avholdt på Follo Museum tirsdag 3.juni 2009. Det møtte 16 av 29 stemmeberettigede. I tillegg møtte redaktøren av Follominne som observatør.

1. TILLITSVERV
Styrets sammensetning i 2009
Valgt på årsmøte i 2009
Fra Ski historielag            Henrik Klohs                  med vara Elin Aas
Fra Vestby historielag      Guri Vallevik Håbjørg     med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag             Olav Haugdahl               med vara Anne Birgit Bævre
Leder Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)

Valgt på årsmøte 2008:
Fra Frogn historielag         Bjørg Andersen             med vara Trine Skjellerud
Fra Nesodden historielag  Leiv Bjerve                    med vara Åste Eggen
Fra Oppegård historielag  Egil Wenger                   med vara Siri M.Iversen

Revisor 2009:
Roar Ånesland, Vestby

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet
Sverre Christiansen Oppegård
Per Krogstie Ski (leder)

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum
Følgende personer fra Follo historielag er oppnevnt av styret som delegater
til representantskapet med funksjonstid frem til 31.12. 2009:

Tore Vik                  Frogn historielag                                      Vara Arne Jørstad
Leiv Bjerve             Nesodden historielag (oppnevnt 2009)    Vara Åste Eggen ( oppnevnt 2009)
Egil Wenger           Oppegård historielag                                Vara Thea Wencke Sundt
Henrik Klohs           Ski historielag                                           Vara Georg Stub
Ingerid Eriksen       Vestby historielag                                     Ingen vara
Anne Birgit Bævre   Ås historielag                                            Vara Sverre Olstad

Styret i Stiftelsen Follo Museum
Følgende representanter er oppnevnt med funksjonstid til 31.12.2009:
Tore Granerud (Nesodden) vara Hilde Nissen (Ås)
Siri Iversen (Oppegård) vara Solveig Krogsrud (Frogn)

Årsmøte i Landslaget for lokalhistorie
Årsmøte i landslaget for lokalhistorie i 2009 ble avholdt i Kristiansand med Agder historielag som medarrangør. Leder deltok som medlem av LLHs styre.

2. KONSTITUERING AV STYRET
Leder: Guri Vallevik Håbjørg valgt på årsmøtet
Nestleder: Olav Haugdahl
Økonomiansvarlig: Egil Wenger
Sekretær: Henrik Klohs
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 30.JUNI        2009 2008
Frogn historielag                               177   183
Nesodden historielag                        373   420
Oppegård historielag                        310   291
Ski historielag                                   249   250
Vestby historielag                             185   189
Ås historielag                                    171   166
Sum ordinære medlemmer              1465 1499
Direkte medlemmer pr. 31.12 2009     60    59
Livsvarige medlemmer pr. 31.12.2009 22    25
Samlet medlemstall                          1547 1583

Dette gir en tilbakegang på 34 ordinære medlemmer dvs. ca. 2 % fra 2008 til 2009.

4. ARBEIDET I STYRET
Styret har hatt 8 møter i 2009. Det har vært behandlet en rekke saker av disse er tre faste saker. Referat fra forrige styremøte, Innkomne saker/Orienteringer og Eventuelt.

5. FOLLOMINNE 2009
Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Samarbeidet med Goffin Reklame som står for layout og Valdres trykkeri gikk meget bra. Årboken forelå i god tid før pressekonferansen 6.november i Korsegårdsbygningen på Follo Museum. Der møtte Østlandets Blad, Akershus Amtstidende og Åsnytt/Vestbynytt samt ni av forfatterne. Årboken fikk fine omtaler i alle media.
Salget til medlemmene i lokallagene var 1033 eksemplarer. Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer. Salget til Nesodden (150) og Oppegård(145) har gått etter særskilt bestilling. Dette gir i snitt 70 % av medlemmene kjøper Follominne. Ski og Vestby historielag foresto helt eller delvis utdeling av årboken til sine medlemmer mot en godtgjørelse på kr. 10,- pr. bok. Resterende ble utsendt med Smartpost(kr.17,50). 41 direkte medlemmer av 60 bestilte årboken tilsendt til kr. 140,-
Som frieksemplarer til forfatterne, bytteforbindelser, eierkommunene, livsvarige medlemmer etc. gikk det ca. 200 eksemplarer. Som de foregående år ble bokhandlene tilbudt å ta årboken i kommisjon.
Medlemsprisen 2009 var vedtatt satt kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

6. HANDLINGSPLAN 2009
Handlingsplanen for 2009 inneholdt 6 hovedpunkter:

A. Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5

B. Aktivitetsstøtte
Aktivitetsstøtte for 2009 fra Akershus fylkeskommune ble øremerket fotobevaring/digitalisering,
merking av stier/veier og registrering av kulturminner og aktiviteter i Kulturminneåret 2009.
Det ble gitt støtte til lagene med kr. 13,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni 2009

C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum
Vårens formannsmøte hadde som tema Widerøesamlingen – identifisering av flyfoto.
Formannsmøtet i oktober 2009 . Lagene orienterte om sin virksomhet
bl.a. arbeidet med Widerøeprosjektet samt erfaringene fra Kulturminneåret.

D. Kontakt mot fortidsminneforeningen
Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Leiv Bjerve (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås). Karl Gervin.
(Ski) er Fortidsminneforeningens kontaktperson.
Samarbeidsforumet hadde ikke møte i 2009. Vestby historielag er vertskap for møtet i 2010.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus delte ikke ut Kulturvernpris for 2009. Leder av Follo historielag er medlem av juryen

E. Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follo.historielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn, redaksjonsmedarbeider Siri M. Iversen, Oppegård. Det er blitt en flott og fyldig med presentasjon av alle lokallagene. Vi er tilknyttet serverplass i arctic.net med kr. 250,- pr.mnd. inkl. mva.

F. Kulturminneåret 2009
Follo historielag samarbeidet med en Follo Museum, Husflidslagene i Follo om demonstrasjon
av gamle bevaringsverdige håndverksteknikker fra smiing, binding av sopelimer til knipling på
Follo Museum søndag 30.august. Arrangementet ble godt mottatt med over 300 besøkende.
Ski og Oppegård historielag samarbeidet med Kolbotn il /Skimt il om merking av kulturminner i
forbindelse med turorienteringen Skautraver’n.
Nesodden og Oppegård historielag arrangerte sammen med Follo historielag en kulturhistorisk
båttur med 85 deltagere på Bunnefjorden med avreise fra Nesoddtangen og Ingierstrand. ,

7. ØKONOMIEN I LAGET
Regnskapet for 2008 ble ikke klart til årsmøtet 3.juni 2009 på grunn av sykdom i staben på Follo
Museum. Et utvalg på tre personer skulle på vegne av årsmøtet forestå godkjenning etter revisjon.
Reviderte regnskap forelå først etter fristen i november 2009 og blir lagt frem på årsmøtet i 2010.

Revidert regnskap for 2009 foreligger rettidig og viser at historielaget har en trygg økonomi.
Driften av historielaget for 2009 gikk med et mindre overskudd.
Follominne 2009 viser overskudd med kr. 23.592 og har en sunn økonomi. Takk til Follo museum
v. Hege F. Jensen som har hatt ansvar for regnskapsførselen.


Guri Vallevik Håbjørg Henrik Klohs//s. Olav Haugdahl//s

Egil Wenger//s Leiv Bjerve//s Bjørg Andersen//s

Publisert 08.10.2012
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2009

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden