Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2008

Årsberetning 2008 for Follo historielag

Årsmøtet 2008 ble avholdt på Follo Museum tirsdag 1.april 2008. Det møtte 21 av 29 stemmeberettigede. I tillegg møtte redaktøren av Follominne og 2 observatører.

1. TILLITSVERV
Styrets sammensetning i 2008

Valgt på årsmøte 2008:
Fra Nesodden historielag Leiv Bjerve med vara Åste Eggen
Fra Oppegård historielag Egil Wenger med vara Siri M.Iversen
Fra Frogn historielag Bjørg Andersen med vara Trine Skjellerud
Valgt på årsmøte i 2007
Fra Ski historielag Henrik Klohs med vara Elin Aas
Fra Vestby historielag Guri Vallevik Håbjørg med vara Bjørn Linnestad
Fra Ås historielag Olav Haugdahl med vara Anne Birgit Bævre
Leder Guri Vallevik Håbjørg (gjenvalg for ett år)

Revisor 2008:
Roar Ånesland, Vestby

Valgkomité valgt av styret etter fullmakt fra årsmøtet:
Sverre Christiansen Oppegård
Per Krogstie Ski (leder)

Representantskapet til Stiftelsen Follo Museum:
Følgende personer fra Follo historielag er oppnevnt av styret som delegater til representantskapet med funksjonstid frem til 31.12. 2009:
Tore Vik,  Frogn historielag
Vara Arne Jørstad
Per Willoch,  Nesodden historielag (har trukket seg)
Vara Per Nordal ( ønsket ikke å gå inn som representant)
Egil Wenger, Oppegård historielag
Vara Thea Wencke Sundt
Henrik Klohs,  Ski historielag
Vara Georg Stub
Ingerid Eriksen,  Vestby historielag
Ingen vara
Anne Birgit Bævre,  Ås historielag
Vara Sverre Olstad

Styret i Stiftelsen Follo Museum
Følgende representanter er oppnevnt med funksjonstid til 31.12.2009:
Tore Granerud (Nesodden) vara Hilde Nissen (Ås)
Siri Iversen (Oppegård) vara Solveig Krogsrud (Frogn)

Årsmøte i Landslaget for lokalhistorie
Det ble ikke avholdt årsmøte i landslaget for lokalhistorie i 2008. Holdes annethvert år.

2. KONSTITUERING AV STYRET
Leder: Guri Vallevik Håbjørg valgt på årsmøtet
Nestleder: Olav Haugdahl
Økonomiansvarlig: Egil Wenger
Sekretær: Henrik Klohs
Informasjon/IT: Bjørg Andersen

3. MEDLEMMER PR. 30.JUNI     2007   2008
Frogn historielag                            179      183
Nesodden historielag                     400      420
Oppegård historielag                     300       291
Ski historielag                                206       250
Vestby historielag                          212      189
Ås historielag                                 171      166
Sum ordinære medlemmer           1468     1499
Direkte medlemmer pr. 31.12          61        59
Livsvarige medlemmer pr. 31.12      26        25
Samlet medlemstall                      1555    1583

Dette gir en økning på 31 ordinære medlemmer dvs. 2 % fra 2007 til 2008.

4.  ARBEIDET I STYRET -
Styret har hatt 8 møter i 2008. Det har vært behandlet en rekke saker av disse er tre faste saker. Referat fra forrige styremøte, Innkomne saker/Orienteringer og Eventuelt.

4 A  JUBILEUMSÅRET 2008
Follo Historie- og Museumslag ble stiftet 12.12.1948 med et møte i festsalen på NLH og hadde følgelig sin 60 års jubileumsdag 12. desember 2008. Dette ble markert med et festmøte i den samme gamle, vakre festsalen i Urbygningen hvor bl.a. æresmedlemmer, representanter for Follo Museum og medlemmer i de respektive lokallagene var invitert. 35 personer var til stede.

Gårdbruker og medlem av lagets første råd, Karl Garder samtalte med kystkulturkonservator Christian Hintze Holm om tidlige oppvekstår i Nordre Frogn og om historielagets første år med formannen Erling Strand fra Nesodden.
Tre unge musikere fra Ski videregående skole holdt en vakker konsert med fiolin og piano. Deretter holdt tidligere formann, redaktør av Follominne og æresmedlem Erik Aas jr. en tale om arbeidet i laget fra 1960-tallet. Deretter fortalte tidligere formann Jorunn Kolbjørnsrud, om tiden fra 1970-tallet frem til Follo Museum ble etablert som en stiftelse i 1996 og Follo historielag fant sin rolle som et samarbeidsorgan for de lokale historielagene.

5. FOLLOMINNE 2008
Redaktør: Øystein Retvedt, Ås
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité

Samarbeidet med Goffin Reklame som står for layout og Valdres trykkeri gikk meget bra. Årboken forelå i god tid før pressekonferansen 6.november i Korsegårdsbygningen på Follo Museum. Der møtte Østlandets Blad og Åsnytt/Vestbynytt samt en rekke av forfatterne. Årboken fikk fine omtaler i alle media.
Salget til medlemmene var 1070 eksemplarer. Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har fra 2007 kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Det gir i snitt i underkant av 80 % av medlemmene kjøper Follominne. Ski og Vestby historielag foresto helt eller delvis utdeling av årboken til sine medlemmer mot en godtgjørelse på kr. 10,- pr. bok. Resterende ble utsendt med Smartpost - kr. 15,- pr. eks.
Som frieksemplarer til forfatterne, bytteforbindelser, eierkommunene, livsvarige medlemmer etc. gikk det 207 eksemplarer. Som de fire foregående år ble bokhandlene tilbudt å ta årboken i kommisjon. Det medførte en bestilling på 196 årbøker. En økning fra vel 100 eks. i 2006.

Akershus fylkeskommune ga i 2008 ingen øremerket støtte til publikasjonen. Medlemsprisen 2008 var vedtatt satt kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel kr. 140,-

6. HANDLINGSPLAN 2008.
Handlingsplanen for 2008 inneholdt 7
hovedpunkter:

A. Utgivelse av Follominne
Se hovedpunkt 5.

B. Aktivitetsstøtte
Aktivitetsstøtten for 2008 ble i søknaden til kultur.akershus øremerket
fotobevaring/digitalisering, merking av stier/veier og registrering av kulturminner. Det ble gitt
støtte til lagene med kr. 14,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 30.juni 2008

C. Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum
Vårens formannsmøte ble et møte med tema Kulturminneåret 2009. Sidsel Hindal , prosjektleder
for kulturminneåret innledet til meningsutveksling.
Formannsmøtet 23.oktober 2008 ble holdt på Follo Museum med tema
fotodigitalisering/katalogisering. Lagene er kommet ulikt langt med innsamling og registrering
av gamle foto. Det ble drøftet mulighet for å arrangere kurs/dagseminar i tema gjennom
fotoavdelingen ved Akershus fylkesmuseum – nå Akershusmuseet - på Strømmen.

Det ble samstemmig vedtatt å anmode Follo historielag om å markere 60 års jubileet med et
festmøte på UMB 12.desember.

D. Utvikle nettverk for kulturminnevern i Follo
Dette arbeidet har ikke blitt prioritert i 2008.

E. Kontakt mot fortidsminneforeningen
Det er oppnevnt kontaktpersoner fra hvert av historielagene til et samarbeidsforum med
Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen(Frogn), Leiv Bjerve (Nesodden), Egil Wenger
(Oppegård), Bjørn Myrvoll (Ski), Ivar Gudmundsen (Vestby), Olav Haugdahl (Ås). Karl Gervin
(Ski) er Fortidsminneforeningens kontaktperson.
Samarbeidsforumet hadde ikke møte i 2008. Vestby historielag er vertskap for møtet i 2009.

Kulturminneprisen for 2008 ble ikke utdelt – dels pga. skifte av ansatte i Fortidsminneforeningen avd. Oslo og Akershus. Jurymøter ble avholdt. Leder av Follo historielag er medlem av juryen

F. Hjemmeside
I 2008 ble lagets hjemmeside lansert: www.follohistorielag.org . Webansvarlig er Bjørg Andersen, Frogn, redaksjonsmedarbeider Siri M. Iversen, Oppegård. Det er blitt en flott og fyldig presentasjon med lenker til alle lokallagenes egne sider og presentasjon av lagene som ikke har egen side. Vi er tilknyttet serverplass i arctic.net med kr. 250,- pr.mnd. inkl. mva.

G. Kulturminneåret 2009
Follo historielag arrangerte med utgangspunkt i signaler fra formannsmøtet i februar to
samarbeidsmøter, 18.august og 30.oktober i 2008 med en rekke lag og organisasjoner for å dra i
gang et samarbeid om regionale tiltak i Kulturminneåret.

7. ØKONOMIEN I LAGET
I skrivende stund foreligger ikke regnskapet. Kommentarer til pkt.7 blir lagt frem på årsmøtet.

 

Guri Vallevik Håbjørg                  Henrik Klohs//s.                Olav Haugdahl//s

Egil Wenger//s                           Leiv Bjerve//s                     Bjørg Andersen//s

 

avsnitt

Publisert 10.11.2010
 

Du er her: Forsiden / Styret / Årsberetning / Årsberetning 2008

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden