PROTOKOLL  FRA  ÅRSMØTET  I  FOLLO HISTORIELAG
Tirsdag den 19. mars 2019 
Sted: Follo Museum
Styrets leder, Stein Barli, ønsket velkommen. Konstituert fylkesdirektør for Kultur, frivillighet og folkehelse, Christian Hintze Holm holdt lysbildeforedrag om kulturminners betydning, frivillig arbeid og utfordringer ved overgangen til det nye storfylket Viken. Dette skapte stor interesse og mange spørsmål kom opp. Etter foredraget var det pause med kaffe og kringle før årsmøtet kunne begynne.

Saksdokumenter med Innkalling, Saksliste og Årsberetning for 2018 var utsendt på forhånd. Handlingsplan for 2019, Budsjettforslag 2019 og Regnskap for 2018 ble utdelt på møtet.

SAK 1 – Konstituering
Tilstede var  Delegater – Registrering av stemmeberettigede:
Frogn Historielag: Solveig Krogsrud, Torill Weiskopf
Nesodden Historielag: Gunhild Skattebo
Oppegård Historielag: Nils Olsen, Steinar Karlsrud
Vestby Historielag: Marit Agnete Solli, Jørn Svendsen
Ås Historielag: Signe Lise Granlien
Ski Historielag: Knut Falla, Kjersti Iden, Jan Sjølli
Livsvarige medlemmer: Ingen
Styret: styreleder Stein Barli, Ås Hans Kristian Røed, Ås, kasserer Elin Aas, Ski, sekretær Eli Vinje, Nesodden
Arne A. Rød, Frogn,  Einar Skillebekk, Oppegård
Observatører: Guri Vallevik Håbjørg (valgkomiteen) Vestby, Hege Jensen (regnskap) Frogn, Bjørg Andersen (valgkomiteen) Frogn, Arne Danielsen (vara til styret) Frogn.
Stemmeberettigede tilstede: 17 stk. 
Godkjenning av møteinnkalling: Møteinnkalling godkjent.

SAK 2  – Valg av møteleder og referent : Forslag om Knut Falla og Elin Aas ble enstemmig godkjent.

SAK 3  – Valg av 2 delegater til å undertegne protokollen: Forslag om Kjersti Iden og Gunhild Skattebo. Enstemmig godkjent

SAK 4 – Årsberetning for 2018: Styrets forslag til vedtak “Årsberetningen godkjennes” ble vedtatt og redaktørens arbeid med Follominne ble berømmet.

SAK 5 – Revidert regnskap 2018 – Follominne / Follo historielag For første gang er de to regnskapene slått sammen. Samtidig er det besluttet å gå over til kontantbok-prinsippet. Dette ble godkjent. Regnskapet med noter enstemmig godkjent av årsmøtet.

SAK 6 – Kontingent for 2020:  Årsmøtet vedtok å godkjenne styrets forslag om å holde kontingenten uendret for 2020, med kr. 10.- pr medlem.

SAK 7 – Medlemspris for Follominne 2020:
Forslag til vedtak: “Medlemspris for Follominne holdes uendret, kr. 100,- for 2020»  – Enstemmig godkjent

SAK 8 – Strategi- og Handlingsplan for 2019:  Planen tas til etterretning.

SAK 9 – Budsjett 2019: Årsmøtet tok styrets forslag til etterretning som skisse med +/- 20% avvik.

SAK 10 – Innkomne saker: Ingen saker.

SAK 11 – Valg av styre: Valgkomiteen forslag ble fremlagt. Det kom ingen forslag på andre kandidater enn de komiteen foreslo:
Leder: Stein Barli (for ett år) Styremedlemmer og varamedlemmer for 2019 – 21 Fra Ås: Hans Kristian Røed (gjenvalg)med vara Arne Hågensen(gjenvalg) Fra Vestby: Helge Hovland (gjenvalg) med vara Henning Karlstad (gjenvalg) Fra Ski: Kjersti Iden (ny) med vara Jan Sjølli (ny) Styremedlemmer og varamedlemmer for 2018- 2020 (ikke på valg i år) Fra Frogn: Arne Rød med vara Arne Danielsen Fra Nesodden: Eli Vinje med vara Gunhild Skatteboe Fra Oppegård: Einar Skillebekk med vara Steinar Karlsrud Redaktør Follominne: Bjørn-Egil Jensen Web – ansvarlig: Bjørg Andersen SAK 12  – Valg av revisor: Knut Falla enstemmig valgt SAK 13  – Valgkomite for 2020: Guri Vallevik Håbjørg og Bjørg Andersen enstemmig gjenvalgt Ski, 20. mars 2019 Elin Aas (referent) …………………………………….. ………………………………………. Kjersti Iden                    Gunhild Skattebo

Publisert Oppdatert