Årsmøtet 2018 ble avholdt på Follo Museum torsdag 20.mars 2018. Det møtte 21 av 24 stemmeberettigede. I tillegg møtte valgkomiteen Egil Wenger, Oppegård og Guri Vallevik Håbjørg, Vestby og Hege Jensen, Frogn som observatører.

1. TILLITSVERV

Styrets sammensetning i 2018

Valgt på årsmøtet i 2018 – 2020:

Fra Frogn historielag Arne Rød (gj.v. for 2år) med vara Arne Danielsen (gj.v 1år)
Fra Nesodden historielag Eli Vinje (ny for 2år) med vara Gunhild Skatteboe (gj.v.)
Fra Oppegård historielag Einar Skillebekk (gj.v. 2år) med vara Steinar Karlsrud (gj.v.)

Valgt på årsmøtet i 2017 – 2019:

Fra Ski historielag Elin Aas (gjenvalg) med vara Kjersti Iden (gj.v.)
Fra Vestby historielag Helge B. Hovland (gj.v.) med vara Henning Karlstad (gj.v.)
Fra Ås historielag Hans Kristian Røed med vara Arne Hågensen (gj.v.)

Leder Stein Barli (valgt for ett år)

Revisor 2018:
Arne Jørstad Frogn, revisor

Valgkomité:
Bjørg Andersen Frogn historielag (ny)
Guri Vallevik Håbjørg Vestby historielag (gj.v.)

2. KONSTITUERING AV STYRET

Leder: Stein Barli, Ås (valgt på årsmøtet for ett år)
Nestleder: Helge Hovland, Vestby
Økonomiansvarlig: Hans Kristian Røed, Ås
Sekretær: Elin Aas, Ski
Follominne-redaktør: Bjørn Egil Jensen, Oppegård
Web-redaktør: Bjørg Andersen, Frogn

3. MEDLEMMER

per 31.desember 2017 2018
Frogn historielag 159 152
Nesodden historielag 339 340
Oppegård historielag 340 360
Ski historielag 443 420
Vestby historielag 174 161
Ås historielag 115 123
Sum ordinære medlemmer 1570 1586
Livsvarige medlemmer pr. 31.12 15 14
Samlet medlemstall 1585 1600

Dette gir en framgang på 16 ordinære medlemmer fra 2017 til 2018 ( ca. 1,02 %).

Med vår høye alder blir det vanligvis naturlig nedgang i medlemsantallet, likevel har flere av lagene økt sitt medlemstall. Turer og møter med foredrag trekker interesserte, men det viser seg å være vel så engasjerende og meningsfullt å bli invitert med i arbeidsgrupper i laget.

Noen historielag har tatt film i bruk for å dokumentere eldres livshistorier og bruker filmene på møter og til utlån på biblioteket.

  1. ARBEIDET I FOLLO HISTORIELAG

Styret har hatt 9 møter i 2018 og 6 av dem samt årsmøtet var på Follo museum.
Årets sommermøte var i regi av Ski historielag. Vi ble med på lokallagets medlemstur til Stunner, steinalderboplassen datert 9500 år tilbake. Fordi det også var servering og musikkunderholdning
da vi kom tilbake fra turen, valgte vi å utsette styremøtet.
Mange i styret var tilstede på Olsokfeiringen i år siden det også var 50års jubileum for museets første hus Børsumgården.
Det var rekordmange til stede på Olsokstevnet.
Ledermøtet for alle lokallagene valgte vi å legge til jubileumsmøtet der alle var invitert.

Styremøtet/Julemøtet ble avholdt for styremedlemmer og varamedlemmer på Kumlegaarden i Drøbak. Gjester var avdelings-direktør ved Follo museum Henrik Smith og Guri Vallevik Håbjørg. Regnskapsfører Hege Jensen ble invitert men var opptatt.

Vedtektene ble forandret på årsmøtet etter forslag fra Knut Falla og leder Bjørg Andersen siden vi ikke lenger hadde noe ansvar i Follo museum da stiftelsen opphørte høsten 2017.

Leder og direktør for museet satte også opp en avtale om gjensidige tjenester som gjelder salg av Follominne fra museet og lån av lokaler til møter og arkiv for Follo Historielag. Museet vil fortsette samarbeidet med Follo Historielag. De har feks brukt artikkelforfattere i Follominne til foredragsholdere på museet.

70årsjubileet ble feiret i Vestby prestegård 17.oktober på formiddagen. Lagets leder Stein Barli ønsket velkommen og ledet sammenkomsten. Alle gjestene var innbudte, og det ble servert snitter og bløtkake. Kunstnerisk underholdning var ved to elever fra Ski vgs, Alexandra Harangen og Selma Granli. Det var hilsener fra Hege Bodahl, Aase Weydahl-Ottesen, Hans Olav Moen og Ole Kjeldsberg Endresen.

Overraskelsen var utdeling av Gjertrudprisen 2018 til Guri Vallevik Håbjørg som takk for alle årene med innsats for kulturvern i Follo. Utdeler var Eva Bjøreng leder av Kulturvernrådet i Akershus (KiA). Festkomiteen besto av Guri V.Håbjørg, Elin Aas, Stein Barli og Bjørg Andersen. Det ble holdt 5 planmøter.

Prosjekt Det ble gitt støtte til følgende prosjekter:
Rehabilitering av Klokketårn på Nesodden kr. 100.000,-.
Tavle ved Årungselva om industrien der kr. 15.000,-
Bok om Årungselva kr. 69.258,-
Bok om Isdrift i Frogn kr. 20.000,- .

Det var regionledersamling i Landslaget for lokalhistorie – LLH – i januar 2018 på Gjøvik. Bjørg Andersen representerte Follo HL. I høst var det også et ekstraordinert møte på Gardermoen med orientering om forandringer og mål. Bjørn Egil Jensen og Bjørg Andersen deltok. Vi fikk også oppfordring om å bruke LiSS som står for Lokalhistorie i den kulturelle skolesekken. De hadde fått statlige prosjektpenger til utdeling. Der kan lag søke om støtte til prosjekter rettet mot barn, og det er to frister i året. Landsmøtet holdes nå annet hvert år og blir i Alta i mai 2019.

KiA- Kulturvernrådet i Akershus for de tre regionene: Romerike, Follo og Vest (Asker og Bærum) hadde årsmøte i mars 2018. Einar Skillebekk og Arne Hågensen fra Follostyret satt i styret for KiA. Bjørn Egil Jensen er med i valgkomiteen i KiA. Dette rådet delte ut støtte til 3 prosjekter i år på tilsammen 115.000 kr. Gjertrudprisen som er en kulturvernpris, blir delt ut til hver av de tre regionene. Follo Historielag nominerte Guri Vallevik Håbjørg som fikk prisen for Follo i 2018.

5. FOLLOMINNE 2018

Redaktør: Bjørn Egil Jensen, Oppegård
Redaksjonskomité: Redaktøren har valgt å bruke styret som redaksjonskomité.

Goffin Reklame AS har som i tidligere år stått for layout og har som alltid hatt et godt samarbeid med redaktøren. Produksjonen i trykkeriet 07 gruppen AS gikk også meget godt, og årboken forelå i god tid før pressekonferansen 8. november på Follo museum. Der møtte de fleste av de 24 forfatterne. Årboken fikk god omtale i avisene i Follo med redaktørens innsats. Vi bestilte et opplag på 2000 eks og får alltid noen ekstra på kjøpet.

Vestby, Ski, Frogn og Ås historielag har siden 2007 hatt kollektivt abonnement (familier betaler for 1 eks). Fra 2012 kom Oppegård og Nesodden også med. For Nesoddens del ble de fra 2015 kollektivt medlem uten særskilt reservasjon. Lagene har pakket og adressert årbøkene til sine medlemmer. Til medlemmene i Frogn, Nesodden,Vestby, Ås og til livsvarige medlemmer og årbokabonnentene ble årbøkene sendt som ”Post i like formater”. Det ga en meget gunstig pris pr. utsending til kr. 13,00.

Oppegård, Nesodden og Ski hadde egen distribusjon fordi de samtidig sender ut en egen trykksak.
Prisen for enkelthefter i post er vanligvis 38 kr. Det var 12 retur denne gangen pga adresseforandring.

SALGET 2017 2018
Lokallagene 1647 1606
Årbokabonnenter 53 51
Salg direkte fra Follo historielag 3 11
Annet:

Frieksemplarer til forfattere og redaktører 125 125
Styret 7 7
Livsvarige medlemmer 15 14
Pliktavlevering Nasjonalbiblioteket 5 6
Gaver Romerike h.lag, Østfold h.lag 2 2
Æresmedlem og ansatte museet 22 10
Bokhandel (i kommisjon) Ås Libris, Erik Johansen 60 60
SUM 1945 1892

Til 44 abonnenter er det sendt ut 51 årbøker.

Medlemsprisen 2018 var etter vedtak i 2017 fortsatt kr. 100,-. Utsalgspris i bokhandel er minst 140,-.

Follo Historielag har per 31.12.18 på lager ca 260 årbøker som laget og Follo museum kan selge.

Museet oppbevarer fortsatt 4 – 5 eksemplarer av hvert av alle årgangene med tanke på skanning, og mange av hvert Follominne som er utgitt etter ca år 2010 i sitt arkiv i hovedbygget.

6. HANDLINGSPLAN 2018
Handlingsplanen for 2018 inneholdt 6 hovedpunkter:

A Utgivelse av Follominne se hovedpkt. 5 i Årsberetningen

B Aktivitetsstøtte: Drifts- og aktivitetsstøtte for 2018 fra Akershus fylkeskommune ble tildelt med kr. 60.000. Det ble gitt støtte til lokallagene med kr. 30,- pr. medlem i henhold til medlemstall pr. 1. jan 2018 tilsammen kr. 48000 mens Follo HL beholdt 12000 til prosjektmidler.

C Ivareta god kommunikasjon med lokallagene/Follo Museum/ Follo museums venner

Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene og en felles aktivitetskalender for alle historie-lagene og Follo museum. Nett/websiden er en forutsetning for å tilby Follominne søkbar digitalt.

Samarbeid med Follo museum:Vi har nytte av museet som gir oss møtelokaler og Follominne-arkiv. Dessuten er våre protokoller fra langt tilbake foreløpig oppbevart i museets lokaler.

Det har ikke vært formelt samarbeid med Follo museums venner uten felles innsats på barnas dag og liknende aktiviteter på museet.

Brosjyren ble revidert av Bjørg Andersen og trykket hos Trine Suphammer. Den oppbevares på Follo Museum og er også lagt ut på hjemmesida.

D Kontakt mot Fortidsminneforeningen – FMF

Vi har ikke hatt møte med Fortidsminneforeningen ifbm kulturvernarbeid i Follo i år.

E Nettverksgruppe for lokalhistoriske arkiv.

Det har ikke vært en samling for arkivansvarlige i år. Frogn Historielag har fått arkiv i Frogn Rådhus, og det kan kanskje være mulighet for å få noe plass der. Foreløpig har vi arkivplass på museet.

F Hjemmesiden har laget hatt siden 2008 og feiret derfor 10 års jubileum i 2018. Bjørg Andersen opprettet websida og har vært webredaktør i alle år. Nå er Hege Jensen interessert i å lære å redigere hjemmesida og Trine Suphammer vil være vår konsulent.

Hensikten var å få på plass en akivitetskalender som viser virksomheten i alle de 6 lokallagene i Follo til inspirasjon og informasjon for alle.

Follominne skulle også ha sin plass. Først la vi ut en oversikt over alle Follominner i et Excel-ark som folk kunne laste ned til egen PC. Så begynte vi å legge ut Follominne-filer som vi fikk fra Goffin Reklame. Deretter kontaktet redaktør Jensen Nasjonalbiblioteket for å få tak i filene de alt hadde skannet av de eldre Follominnene helt tilbake til start i 1951. I 2017 var alle de skannede filene på plass på vår hjemmeside. Alle årbøkene er mange MB som vårt editorprogram skulle behandle derfor er kapasiteten nå sprengt, og websiden må flyttes inn i et nytt editorprogram.

7. ØKONOMIEN I LAGET

Follo historielag har brukt regnskapsprogrammet Mamut, men ønsker å gå over til et enklere oppsett.

Hans Kristian Røed, Ås, har vært styrets økonomiansvarlige. Hege F. Jensen, Frogn, har vært konsulent for kasserer og revisor.
Arne Jørstad, Frogn, ønsket ikke være revisor lenger.

Laget har en god økonomi, og det ble fra årsmøtet i 2012 bedt om at det ble arbeidet med en plassering av kapitalen på konto med bedre renteavkastning. Dette ble gjennomført i 2012.

Vi har nå 2 konti; høyrentekontoen fra 2012 og en driftskonto.

Laget kan støtte prosjekter fra bl.a. overskudd av Follominne som har vært 55000 i gjennomsnitt de siste 8 årene.

Revidert regnskap for driften av historielaget med Follominne 2018 vil bli lagt frem på årsmøtet.

Det viktigste laget gjør er å skaffe midler til lokallagenes prosjekter. I 2018 fikk lagene utbetalt 30 kr per medlem til kulturvernarbeid av fylkesmidlene.

Stein Barli//s Helge Hovland//s Elin Aas//s. Hans Kristian Røed//s

Einar Skillebekk//s Arne Rød//s Eli Vinje//s

Publisert Oppdatert